การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

           ในวันนี้ (20 พฤษภาคม 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปส. (พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมทั้งจัดทำตัวชี้วัดให้สอดคล้องตามแผนดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมีกรอบการดำเนินที่ชัดเจนต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้เปิดการประชุมออนไลน์ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สนใจให้สามารถแสดงคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อีกด้วย

OAP 9385 resize

OAP 9384 resize OAP 9411 resize

OAP 9408 resize OAP 9391 resize OAP 9399 resize

OAP 9410 resize OAP 9398 resize OAP 9411 resize

 ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search