ปส. จัดฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทย

              ในวันนี้ (2 มิถุนายน 2564) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมปรับมาตรฐาน ภายใต้โครงการ “การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ปส. และ Nuclear Safety and Security Commission (NSSC) ของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กระทรวงสาธารณสุข และ ปส. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ศึกษาเรียนรู้ประเด็นสำคัญที่จำเป็นสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมปรับมาตรฐานฯ และเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการรับมือและบริหารจัดการกับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศ อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปส. ได้ทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการเป็นผู้ฝึก หรือผู้ช่วยฝึกในการฝึกอบรมปรับมาตรฐาน ภายใต้โครงการ “การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศฯ” ที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป

OAP 9483 resize

OAP 9488 resize

OAP 9492 resize OAP 9490 resize

 ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search