ผตร.อว. ตรวจราชการการดำเนินงานโครงการของ ปส.

        ในวันนี้ (17 มิถุนายน 2564) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) ให้การต้อนรับ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เพื่อรับทราบรายงานผลการบริหารงานตามภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงแผนและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ผตร.อว. ยังได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อ ปส. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคาร 60 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ) อีกด้วย

OAP 9541 resize

OAP 9599 resize OAP 9551 resize

OAP 9570 resize OAP 9587 resize

OAP 9681 resize OAP 9683 resize

OAP 9744 resize OAP 9721 resize OAP 9771 resize

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search