ปส. จัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ (Webex)

              สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) ในเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
                ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2564 (ภาคบรรยาย) และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (ภาคปฏิบัติ)
                ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564 (ภาคบรรยาย) และ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (ภาคปฏิบัติ)
             โดยการจัดอบรมฯ นี้ ปส. ดำเนินการจัดอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย จึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ให้สามารถเข้ารับการอบรมฯ ได้ทันตามรอบวันหมดอายุของใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมและทดสอบ ประมาณ 200 คน
             
             ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1113 - 1114
oap2564 5
 
oap2564 3 oap2564 4 oap2564 2
 
oap2564 1 oap2564 7 oap2564 6
 
ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search