ปส. จัดอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ให้แก่บุคลากร ปส. และบุคลากรภายนอก จำนวนกว่า 60 คน ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. และในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ตามหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการ รวมทั้งข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจนำไปสู่ข้อพิพาททางปกครอง รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

IMG 4911 resize

IMG 4909 resize IMG 4961 resize

IMG 4913 resize IMG 4978 resize IMG 4980 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search