ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2564

          วันนี้ (29 มิถุนายน 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานของประทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาการกำหนดกรอบสำหรับการพิจารณาโครงการความร่วมมือเชิงวิขาการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 -2568 ด้านการเกษตรและโภชนาการ การพิจารณาการดำเนินการเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้การฉายรังสีอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด โดยมี รศ.เอมอร อุดมเกษมาลี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

OAP 9865 resize

OAP 9836 resize

OAP 9838 resize OAP 9832 resize

OAP 9856 resize OAP 9853 resize

OAP 9860 resize OAP 9845 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

Search