“ปส. จับมือนานาชาติ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านกำกับดูแล ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของอาเซียน”

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับประเทศสมาชิก ASEANTOM เดินหน้าเพิ่มศักยภาพและยกระดับความร่วมมือด้านการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาค

IMG 5027 resize

           นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมประจําปี ครั้งที่ 8 ของเครือข่ายหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy (ASEANTOM) ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (conference) โดยประเทศเนการาบรูไนดารุซซาลาม (บรูไน) ในฐานะประธานเครือข่าย ASEANTOM ประจําปี 2564 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกเครือข่ายอาเซียนตอม จาก 10 ประเทศอาเซียน ได้ติดตาม รับฟัง และทบทวนผลการดำเนินงานภายใต้เครือข่าย ASEANTOM ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือเพื่อร่วมกำหนดทิศทางในอนาคตของเครือข่าย ASEANTOM รวมทั้งเป็นเวทีระดับนโยบายในการหารือและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานคู่เจรจา ได้แก่ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy: U.S. DoE) และ RCA Regional Office (RCARO) รวมถึงการจัดกิจกรรมภายใต้ IAEA – ASEAN Practical Arrangements และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและให้ความช่วยเหลือด้านการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับนานาประเทศ และแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4104 - 4106

IMG 5090 resize IMG 5074 resize

IMG 5135 resize IMG 5111 resize IMG 5136 resize

IMG 5139 resize IMG 5098 resize

 54612 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search