ปส. ฝึกอบรม National Workshop on implementation of the IAEA General Safety Requirements Part 3

   oap pic 8      

        ในวันนี้ (9 สิงหาคม 2564) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม National Workshop on implementation of the IAEA General Safety Requirements Part 3 - Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคาร 4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนดด้านความปลอดภัยทางรังสี ตาม GSR Part 3 ให้แก่เจ้าหน้าที จำนวน 60 ท่าน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมทรัพยากรธรณี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมทั้ง ปส. และการฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังถือเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

oap pic 8

oap pic 5

oap pic 3 oap pic 4

oap pic 6 oap pic 1 oap pic 7

      ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search