บอร์ดนิวเคลียร์ เร่งผลักดันแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ของประเทศให้เป็นรูปธรรม

 
        นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดประชุมบอร์ดนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2564 เห็นชอบร่างแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... พร้อมเดินหน้าเร่งผลักดันให้เป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล
220707668 4280322498714816 3223434598958125737 n
       

        นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Conference) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พิจารณาวาระสำคัญเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบาย มาตรการ และแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สร้างความเชื่อมั่นด้านการกำกับดูแลเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวง ผู้แทนกระทรวง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และนิติศาสตร์ 

IMG 7186

       สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ร่างแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... และร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. …. นอกจากนี้ ยังมีมติปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เพื่อให้มีหน้าที่และอำนาจที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐาน การกำกับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4111 - 4112

 

 

238263637 4280316158715450 8059162176431483117 n 236059720 4280316255382107 8124107436500131643 n
 
IMG 7188 IMG 7208
 
      ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search