ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์

             ในวันนี้ (20 สิงหาคม 2564) เวลา 13.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง ศปร. อาคาร 10 ปส. และผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) เพื่อรับทราบ (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ... และการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ในปีงบประมาณ 2565

OAP 0180 resize OAP 0177 resize

OAP 0183 resize OAP 0175 resize OAP 0182 resize

OAP 0181 resize OAP 0178 resize OAP 0186 resize             

           ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search