ปส. ฝึกอบรม “การประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ " ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการฝึกอบรม “การประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ " ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 10 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปส. และเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ จำนวนกว่า 180 คน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3104
oap 6
 
oap 2 oap 1

oap 5 oap 4

oap 3

 
               ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search