การอบรม “ความรู้พื้นฐานความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม” ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)

  oap260864 2       
         ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการอบรม “ความรู้พื้นฐานความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม” ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับรังสีในด้านต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังถือเป็นการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่ง ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี มีหน้าที่ในการอนุญาต และตรวจสอบสถานประกอบการ ที่มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยทางรังสีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1615
oap260864 1
 
oap260864 2
 
oap260864 5 oap260864 4

oap260864 6 oap260864 3

            ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search