การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าแบบออนไลน์

         ในวันอังคารที่  24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าแบบออนไลน์ โดยมีท่านรองสุชิน อุดมสมพร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธี โดยมีผู้ร่วมอบรมทั้งหมด 192 คน จาก 31 หน่วยงานย่อย จากหน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมศุลกากร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

oap 1 oap 2

       การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองใช้งานโปรแกรมสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์จากการประเมินวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่ตรวจพบ ณ สถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการสถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้ทดลองใช้งานโปรแกรมสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตามสถานการณ์สมมติที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสำหรับใช้ประกอบการพัฒนาโปรแกรมระยะ ที่ 2 ตลอดจนเตรียมการฝึกปฏิบัติภาคสนามร่วมกันในโอกาสต่อไป

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search