ฝึกอบรม “การประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ " ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

pict 2         
             ในวันนี้ (30 สิงหาคม 2564) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ " ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 10 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปส. และเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้งด้วยกัน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3104
pict 5
 
pict 2
 
pict 3 pict 1 pict 7

pict 4 pict 6 pict 8

 
             ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search