ปส. ร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

        ในวันนี้ (30 สิงหาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในนามสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) พร้อมผู้บริหาร และทีมพี่เลี้ยง ปส. ได้เข้าร่วมกิจกรรม ✨U2T Matching Day ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างแฮกกาธอน 40 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ ✨U2T หรือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครอบคลุมกิจกรรมการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา จำนวน 60,000 ตำแหน่ง และเพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

pict 3 pict 1 

          นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า ปส. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย ปส. จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีม 🌾My Straw House จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยเป็นโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวในชุมชน การแปรรูปฟางข้าวเป็นวัสดุเลี้ยงจิ้งโกร่ง (การเลี้ยงจิ้งโกร่ง/จิ้งหรีด เป็นอาชีพของชุมชน) และทีม 🌾Rice is Life จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ลำปาง โดยเป็นโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาราคาข้าว เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ลดปัญหาการเผาขยะทางการเกษตร รวมถึงการสร้างอาชีพในชุมชน เพื่อนำไปสู่กิจกรรม Incubator ที่ช่วยบ่มเพาะการพัฒนานวัตกรรมกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและติดตามความก้าวหน้าของทีมผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปสู่กิจกรรมการแข่งขันรอบสุดท้าย National Hackathon เพื่อหาทีมผู้ชนะที่มีการนำเสนอผลงานในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป ⚛️

pict 7

pict 4

pict 8

pict 2 pict 5 pict 6

       ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search