ปส. จัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) ครั้งที่ 3/2564 ในเดือนกันยายน 2564 ดังนี้
            ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 (ภาคบรรยาย) และ วันที่ 8 กันยายน 2564 (ภาคปฏิบัติ)
            โดยการจัดอบรมฯ นี้ ปส. ดำเนินการจัดอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย จึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ให้สามารถเข้ารับการอบรมฯ ได้ทันตามรอบวันหมดอายุของใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมและทดสอบ ประมาณ 105 คน
ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1113 - 1114

pic 5

pic 1 pic 3

pic 4 pic 2 

        ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search