“ปส. จับมือ กสร. พัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการของไทย”

2             
             ในวันนี้ (3 กันยายน 2564) เวลา 10.30 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงนามความร่วมมือออนไลน์ ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการของประเทศไทย
 1 
             นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการของประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ปส. และ กสร. มีเจตนารมณ์เดียวกันในการบูรณาการความร่วมมือตามนโยบาย Safety Thailand เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านกฎหมาย การบริการทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนระบบฐานข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ครอบครอง และใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี รวมทั้งข้อมูลรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ ตลอดจนการติดตามข้อมูลแนวโน้มการจ้างแรงงาน เพื่อเฝ้าระวังการเลิกจ้างแรงงาน และการละทิ้งวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีในการครอบครอง โดยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ประชาชน และสิ่งแวดล้อม
             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1621
             ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120
2
 
oap 10 oap 2
 
oap 7e
 

oap 9

       ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search