ปส. จัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) ครั้งที่ 4/2564 ในเดือนกันยายน 2564 ดังนี้
         ในวันที่ 6-7 กันยายน 2564 (ภาคบรรยาย) และ วันที่ 9 กันยายน 2564 (ภาคปฏิบัติ)
         โดยการจัดอบรมฯ นี้ ปส. ดำเนินการจัดอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย จึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ให้สามารถเข้ารับการอบรมฯ ได้ทันตามรอบวันหมดอายุของใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมและทดสอบ ประมาณ 126 คน
         ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1113 - 1114

oap 1

oap 3

            ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search