ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 2/2564

         ในวันนี้ (13 กันยายน 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. เพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 พร้อมกันนี้ยังมีการพิจารณาโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ Technical Cooperation (TC) Project ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 ด้านการเกษตรและโภชนาการอีกด้วย

OAP 0675 resize

OAP 0684 resize

OAP 0696 resize OAP 0684 resize

OAP 0666 resize OAP 0697 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search