ปส. จัดอบรม Physical Protection and Security Management (PPSM) Course

              สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการจัดอบรม Physical Protection and Security Management (PPSM) Course ระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ปส. และกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Energy: US.DOE) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ในการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี และเป็นโอกาสให้ผู้แทนจากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีได้ประเมินขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการฯ ตลอดจนขอรับความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญของ US: DOE

oap 4 oap 3

oap 1 oap 2

              ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search