ปส. อบรม 'การปรับมาตรฐานภายใต้โครงการการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี'

oap 6           

            ในวันนี้ (15 กันยายน 2564) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 'ปรับมาตรฐานภายใต้โครงการการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี' ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ Nuclear Safety and Security Commission (NSSC) ของสาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 10 ปส. และผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ตรวจจับ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามและพร้อมรับมือกับภัยการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนที่จะต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการภัยคุกคามจากนิวเคลียร์และรังสีของไทยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3104

oap 11

oap 1

oap 3 oap 6

oap 4 oap 10 oap 8

oap 7 oap 5 oap 9

 

            ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search