การประชุม 50th RCA General Conference Meeting (GCM)

         ในวันนี้ (16 กันยายน 2564) นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะตัวแทนประเทศไทยของ Regional Cooperative Agreement (RCA) เข้าร่วมการประชุม 50th RCA General Conference Meeting (GCM) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปส. และผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ซึ่งมีประเทศสมาชิก RCA รวมทั้งประเทศไทย พร้อมด้วยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และ RCA Regional Office เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ RCA ในรอบปี 2564 และหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับภูมิภาค ภายใต้กรอบความตกลง RCA เพื่อการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สำหรับภูมิภาคเอชียและแปซิฟิก โดยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทย โดย ปส. รับตำแหน่งเป็นประธาน RCA และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม RCA National Representative Meeting (NRM) ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่และบทบาทสำคัญของไทยทางด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา RCARO ได้กําหนดให้มีการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม RCA GCM ครั้งที่ 50 ได้แก่
              1. การประชุม Meeting of the Committee of the RCA Chairs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนร่างวาระการประชุม RCA GCM ครั้งที่ 50 และให้คำแนะนำแก่ประธาน RCA (ประเทศไทย) เพื่อให้การประชุม RCA GCM ครั้งที่ 50 ดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ
              2. การประชุม Meeting of RCARO SAC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกิจกรรมของ RCARO และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อรายงานต่อที่ประชุม RCA GCM ครั้งที่ 50 ให้การพิจารณารับรอง
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4104 - 4106

oap 6 resize

oap 4 resize

oap 3 resize oap 7 resize

          ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search