ปส. ร่วมประชุม U.S.DOE/PNNL ORS - Cooperation - Thailand - PPSM Course Planning/Alternative Technology Meeting

        เจ้าหน้าที่ ปส. เข้าร่วมการประชุม U.S.DOE/PNNL ORS - Cooperation - Thailand - PPSM Course Planning/Alternative Technology Meeting ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อวางแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางเลือกของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Department of Energy: U.S.DOE.)

oap01 1

oap01 3

oap01 2 oap01 4

        ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search