ปส. ร่วมประชุม IAEA Bilateral consultations on the Technical Cooperation (TC) Programme for Thailand

      นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะ National RCA Representative (NR of Thailand) เข้าร่วมการประชุม IAEA Bilateral consultations on the Technical Cooperation (TC) Programme for Thailand ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ปส. และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) โดยมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ National Liaison Officer (NLO of Thailand) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปส. และ IAEA เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 21 คน

oap 2 oap 3

      ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search