ปส. เข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Forum) ภายใต้การประชุม IAEA General Conference (IAEAGC) สมัยที่ 65

oap 2e         

         ปส. เข้าร่วมรับฟังการประชุมเสวนาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Forum) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การประชุม IAEA General Conference (IAEAGC) สมัยที่ 65 ตั้งแต่วันที่ 21 - 22 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "Preparing for Zoonotic Outbreaks: the Role of Nuclear Science" เพื่อเสวนาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ปส. ได้เสนอชื่อ สพ.ญ.ธรรมรัฐ สุจิต นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ สพ.ญ.ใกล้รุ่ง ทนสระน้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงการ Zoonotic Disease Integrated Action (ZODIAC) "การควบคุมโรคจากสัตว์สู่มนุษย์''

 oap 2

oap 5

         ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search