ประเทศไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 65

            ประเทศไทย ในฐานะสมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อมด้วย 173 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) สมัยที่ 65 (The 65th IAEA General Conference: GC65) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ย้ำเจตนารมณ์และความพร้อมของประเทศไทย ในการส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และพร้อมประสานความร่วมมือกับ IAEA และประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

oap 5 oap 2

             การประชุมในครั้งนี้มี นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย จากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านสื่อออนไลน์ โดยนางสาวมรกต ได้กล่าวถ้อยแถลงซึ่งมีสาระสำคัญว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และข้อตกลงเกี่ยวข้องของ IAEA พร้อมกันนี้ ในฐานะประธานของกรอบความตกลงความร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Cooperative Agreement: RCA) ในปีนี้ ประเทศไทยรู้สึกซาบซึ้งในการมีส่วนร่วมของ IAEA ในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอาเซียนผ่านความร่วมมือทางวิชาการและนวัตกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีความเห็นว่า จากการรับรองพิธีสารอาเซียนเพื่อการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในระดับภูมิภาคได้อย่างดียิ่ง ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง IAEA และอาเซียน
            ประเทศไทยเน้นย้ำเจตนารมณ์ต่อสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT) อีกทั้งการมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear: TPNW) ในเดือนมกราคมปีนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการก้าวไปสู่โลกที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ตลอดจนการยืนยันถึงเจตนารมย์ของไทยในความพร้อมที่จะร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับ IAEA ภายใต้กรอบข้อกำหนดของ IAEA ตลอดจนกลไกระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและมีความพร้อมในการให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับ IAEA และประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4104 – 4106

oap 6 oap 3

oap 1 oap 4

 

           ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search