การประชุมนำเสนอ(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

         ในวันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอ(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความท้าทาย ความเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้รับบริการของหน่วยงาน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการฯ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และผ่านระบบออนไลน์

243122309 4436702619743469 5059209970383902293 n 243124342 4436702723076792 8316224283389022927 n

243048606 4436702739743457 8328734083590100685 n 243165085 4436703806410017 5620655068889411560 n 243195273 4436703926410005 8942403438549738602 n

 

         ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search