ปส. จับมือ ม.สวนดุสิต เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

 

           วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการศึกษาของประเทศ

OAP 1600 OAP 1589

            นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสร้างบุคลากรที่มีคุณลักษณะ สมรรถนะตามความต้องการของประเทศและนานาชาติ โดยอาศัยการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการวิจัย วิชาการและห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี โดยเฉพาะหลักสูตรเทคโนโลยีเคมีรังสีประยุกต์ พร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี ให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการศึกษาของประเทศไทย

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1109 และ 1113-14

OAP 1420 OAP 1418

OAP 1603

 

             ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search