สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง "ชีวิตหลังโควิด-19"

 สกรีนช็อต 2021 10 07 202053        

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง "ชีวิตหลังโควิด-19" พระราชทานแก่โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้เผยแพร่วีดิทัศน์พระราชดำรัสฯ และเชิญพระราชดำรัสดังกล่าวไปจัดพิมพ์สำหรับเผยแพร่

 

 

 

         เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

Search