การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส. ครั้งที่ 1/2565

            ในวันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการมีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 (ระบบออนไลน์) ดีขึ้นจากคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
            พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร ปส. ได้ถ่ายภาพร่วมกันกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "โล่และตรารับรองมาตรการการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)" ในระดับพื้นฐาน ที่แสดงให้เห็นว่า ปส. มีมาตรฐานการให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมก้าวสู่การยกระดับมาตรฐานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
PIC 1
 

PIC 4 PIC 2

PIC 5 PIC 3

          ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search