ปส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2564

       pict 9 resize   
             วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือ ปส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            อนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โดยพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ก่อกำเนิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมาย ทรงมุ่งให้เกิดการพัฒนาคนให้สามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการแกล้งดิน โครงการคลองลัดโพธิ์ เป็นต้น
           น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้
pict 9 resize pict 7 resize
 
pict 8 resize pict 1 resize pict 5 resize
 
pict 4 resize pict 6 resize pict 3 resize
 

pict 10 resize


           ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search