ปส. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management : RSSM) ให้แก่บุคลากร ปส.

  oap251064 3      
☢️      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management : RSSM) ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี ให้แก่บุคลากร ปส. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน
oap251064 2 oap251064 4
 
☢️      โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดา กับ ปส. โดยมีสถาบันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์โลก (World Institute for Nuclear Security: WINS) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พร้อมผลักดันการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
oap251064 5 oap251064 3
 

 

เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search