ปส. ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568 ครั้งที่ 2

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (THA) รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568 ครั้งที่ 2/2564 โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการพิจารณาข้อเสนอโครงการ THA รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568 เพื่อเตรียมการคัดเลือกโครงการและนำเสนอไปยังทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศต่อไป นอกจากนี้ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้รายงานความคืบหน้าในการจัดทำกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (Country Programme Framework: CPF) รอบปี พ.ศ. 2566 - 2571 ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และผ่านระบบออนไลน์

oap01 3

oap01 1

oap01 4 oap01 2

 

เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search