ลปส. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ในการเข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

พิมพ์

 S 29802557      

           วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ณ ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ, ห้องปฎิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์, ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และห้องสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) พร้อมกันนี้ได้ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสร้างบุคลากรที่มีคุณลักษณะ สมรรถนะตามความต้องการของประเทศและนานาชาติให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการศึกษาของประเทศไทย

S 29802555

S 29802558

S 29802559 S 29802563

S 29802561 S 29802560 S 29802562

S 29802557

 

เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120