การประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564

       ในวันนี้ (28 ตุลาคม 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และผ่านระบบออนไลน์ การประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอเพื่อทราบที่สำคัญ อาทิ รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) สมัยที่ 65, รายงานผลการประชุม RCA ครั้งที่ 50, ข้อตกลงกับคณะกรรมาธิการกำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ (SAPHIRE) version 8.0 และแนวปฏิบัติอาเชียนในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นต้น ตลอดจนร่วมกันพิจารณาโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ Technical Cooperation (TC) Project ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568
oap 2 IMG 6286
 
541204
 

10726 oap 4 oap 1

 
เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 

Search