ปส. ได้รับเชิญร่วมอภิปราย ในหัวข้อ Panel 4 - International Cooperation ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

 S 3735572          นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นผู้อภิปราย ในหัวข้อ Panel 4 - International Cooperation ในการประชุม IAEA International Conference on a Decade of Progress After Fukushima-Daiichi: Building on the Lessons Learned to Further Strengthen Nuclear Safety ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งจัดโดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA)

          โดยนางสุชินได้อภิปรายพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติ และผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยภายหลังอุบัติเหตุการระเบิดที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ (Fukushima-Daiichi) ตลอดจนการริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมถึงการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการ ที่ประเทศไทยได้ดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดจาก IAEA นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ ปส. ได้แก่ นายยุทธนา ตุ้มน้อย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู นายไมตรี ศรียา วิศกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวปิยะพร สิ้นโศรก นักฟิสิกส์รังสีชํานาญการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

S 3735572

S 3735569 S 3735571

S 95445084 S 3735574

 

            เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search