การประชุมหารือแนวทางการทำงานเพื่อช่วยเสริมและซ่อมแซมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีโลกสตูล

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นำโดย นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน วศ.อว. ปส.อว. มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล และอุทยานธรณีโลกสตูล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จ.สตูล เพื่อบูรณาการร่วมกันในการนำการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยเสริมและซ่อมแซมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลรองรับการต่ออายุเป็นอุทยานธรณีโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในการนี้ ปส. ได้รับการประสานจาก อว. ให้ร่วมการสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของ NORM เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและการเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล

99905

99913 99910

99912 99909 99905

 

           เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search