คณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางรังสีของ ปส.

        ในวันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี นางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 4 ปส. ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางรังสีของ ปส. ได้แก่
           1. ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ และห้องปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวิทิต ผึ่งกัน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี เป็นวิทยากร
           2. ห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีภายในร่างกาย โดยมี นางจิตติมา บ่างวิรุฬรักษ์ นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร
           3. ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
           4. สถานีเฝ้าระวังภัยทางอากาศ และ 5. ห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสุนทรี แก้วผลึก นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร
        ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการทางวิชาการ ระหว่างองค์กร (ปส.) และสถาบันการอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถนำความรู้มาพัฒนาทางวิชาการและงานวิจัยด้านรังสีสำหรับนักศึกษาได้ในอนาคต

S 84779021

IMG 6413 S 84779057  S 87220264

S 87220262 S 84779060 S 84779059

เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search