การประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 4/2564

OAP 3256 resize       

           ในวันนี้ (8 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายสรนิต ศิลธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง ศปร. อาคาร 10 ปส. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินการด้านการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฺฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ประจำปี 2564 และการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564 - 2570 พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้การกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นไปตามหลักสากล ก่อให้เกิดความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

OAP 3267 resize OAP 3259e resize

OAP 3258 resize OAP 3268 resize OAP 3262 resize

OAP 3272 resize OAP 3257 resize OAP 3269 resize

           เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search