ปส. จัดทดสอบความรู้ความสามารถภาคปฏิบัติระดับกลาง เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ให้กับเจ้าหน้าที่สถานประกอบการทางรังสี ภาคใต้

           ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคใต้ (ปสภ. ภาคใต้) จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) จัดการทดสอบความรู้ความสามารถภาคปฏิบัติระดับกลาง เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ให้กับเจ้าหน้าที่สถานประกอบการทางรังสี ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ภาคใต้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการทดสอบฯ และลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคใต้ ชั้น 1 ห้อง A-103 อาคารอำนวยการวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนขยายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

131536 131532

131537 131533 131536

131539 131538 131534

            เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search