ปส. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องใหม่ของไทย

 oap01              นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย สำหรับการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission for a New Research Reactors (INIR-RR) ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว พร้อมด้วยข้าราชการ ปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานะโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมของประเทศในการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยแห่งใหม่ พร้อมกับวิเคราะห์ส่วนที่ควรแก้ไขปรับปรุง และให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ซึ่งในระหว่างการประชุมครั้งนี้ ปส. เข้าร่วมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน สิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

             

 

เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search