🚫🎁NO GIFT POLICY เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

 🚫🎁NO GIFT POLICY
เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ปส. ขอความร่วมมือ “งด” การให้และ “ไม่” รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ 🎁 
nogift2021 f
 
เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search