“เอนก” เปิดตัว 4 เสือ อว. “สำนักปลัด - วช. - วศ. - ปส.” รวมพลังสร้างโมเดลใหม่ในการปฏิรูปหน่วยงานราชการ นำร่อง “สตูล” ร่วมพัฒนา “สตูลจีโอพาร์ค”

       “เอนก” เปิดตัว 4 เสือ อว. “สำนักปลัด - วช. - วศ. - ปส.” รวมพลังสร้างโมเดลใหม่ในการปฏิรูปหน่วยงานราชการ นำร่อง “สตูล” ร่วมพัฒนา “สตูลจีโอพาร์ค” อุทยานธรณีโลกแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทยให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัด

oap150165 2 oap150165 4

         วันที่ 15 ม.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ “เปิดตัวสี่เสือกับเครือข่าย ณ สตูล” โดยเป็นครั้งแรกในการรวมพลังของ 4 หน่วยงานราชการของ อว. มาร่วมพัฒนา จ.สตูล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

         ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เปิดเผยว่า การเปิดตัว 4 เสือที่ จ.สตูล ถือเป็นครั้งแรกในการนำ 4 หน่วยงานราชการของ อว. ได้แก่ สำนักงานปลัด อว. - วช. - วศ. - ปส. มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ จ.สตูล ซึ่งถือเป็นจังหวัดนำร่องในการนำ 4 เสือมาสร้างโมเดลใหม่ในการปฏิรูปหน่วยงานราชการให้คิดใหม่ ทำใหม่ ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพาชาวสตูลทะยานสู่การเป็นอีกจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ โดยหลังจากนี้ ตนได้มอบหมายให้ปลัด อว. หารือในรายละเอียดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และให้ดำเนินการทันที พร้อมกับบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งหมด โดยเฉพาะการเข้ามามีร่วมในการพัฒนา “สตูลจีโอพาร์ค” อุทยานธรณีโลกแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ อว. เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศ และเป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัดและชุมชน

oap150165 4 oap150165 3

         ด้านนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเผยว่า การลงพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลในครั้งนี้ ปส. เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้นวัตกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ปลอดภัยจากรังสี โดยริเริ่มจากการสำรวจระดับรังสีโดยรอบจังหวัดสตูล อาทิ บ่อน้ำพุร้อน และบริเวณซากดึกดำบรรพ์ รวมถึงการศึกษาปริมาณก๊าซเรดอนในถ้ำในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล นอกจากนี้ ปส. ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติงานอีกด้านหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2570 นั่นคือการติดตามไมโครพลาสติกในระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดยในปี 2565 นี้ ปส. จะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ในการศึกษาการสะสมของไมโครพลาสติกตามอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ทะเล และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลไมโครพลาสติกและข้อมูลนิเวศวิทยาทางทะเลในการดำเนินการศึกษาวิจัยต่อไป

oap150165 5 oap150165n 2

oap150165 6 oap150165 7

oap150165 1

 

         เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search