ปส. ต้อนรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงาน One Stop Service

           ในวันนี้ (19 มกราคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานในส่วนของศูนย์ราชการสะดวก ปส. หรือ One Stop Service ซึ่ง ปส. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับพื้นฐาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการสะดวก ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินการ รวมถึงขั้นตอนในการเข้ารับการประเมินฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

oap01 3

oap01 5 oap01 3

oap01 1 oap01 4

             เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search