ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2565

          ในวันนี้ (21 มกราคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 103 ปส. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รศ. เอมอร อุดมเกษมาลี ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ

          โดยในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่ เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2566 – 2570 ภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2570 ด้านการเกษตรและโภชนาการ

messageImage 1642749106504 resize messageImage 1642746624827 resize

IMG 9157 resize IMG 9148 resize

IMG 9158 resize IMG 9155 resize IMG 9153 resize

          เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search