ปส. Kickoff แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เสริมสมรรถนะและเพิ่มทักษะการเผชิญเหตุฯ พร้อมรับมือ 24 ชม.

            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564 - 2570 และถ่ายทอดความรู้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ในวันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 มุ่งขับเคลื่อนแผนฉุกเฉินฯ สู่การพัฒนาและยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ ให้เกิดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด
oap250165 2 resize oap250165 1 resize
             ในวันที่ 25 มกราคม 2565 นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564 - 2570 โดยนางเพ็ญนภา กัญชนะ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการ Kickoff แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีครั้งแรก ให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทหน้าที่ในแผนฉุกเฉิน ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และผู้แทนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
              นางเพ็ญนภา กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 26 – 28 มกราคม 2565 ปส. จะลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อถ่ายทอดความรู้ การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อเสริมสมรรถนะและเพิ่มทักษะการเผชิญเหตุฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง จำนวนกว่า 40 คน ณ ห้องประชุม ปตท. จังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีเมื่อพบเหตุการณ์จริง และเป็นการสร้างเครือข่ายในการรับมือและเผชิญเหตุฉุกเฉินทางรังสีต่อไป
              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3104 และ 3107
 oap250165 4 resize
 
oap250165 5 resize oap250165 3 resize
 
              เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search