ปส. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จ.ระยอง

         ในวันนี้ (26 มกราคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ณ ห้องประชุม บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด จ.ระยอง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่สถานประกอบการในกลุ่ม EMAG: Emergency Mutual Aid Group ซึ่งเป็นการรวมตัวของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 9 บริษัท ในพื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียงใน จ.ระยอง ได้แก่
          1. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัดช
          2. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
          3. บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด ( มหาชน )
          4. บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
          5. บริษัท โครเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
          6. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
          7. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
          8. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
          9. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
       โดยในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญของ ปส. และรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ อาทิ การเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การใช้เครื่องวัดรังสีในการตรวจวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ และการใช้เครื่องวัดรังสี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีเมื่อพบเหตุการณ์จริง กรณีเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
oap260165 4 oap260165 1
 
oap260165 3 oap260165 5
 
oap260165 7 oap260165 6 oap260165 2
 

         เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search