ปส. เข้าตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี จังหวัดระยอง

 
         เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการทางรังสี ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (โรงงาน 5) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีนายสุพจน์ เณรบำรุง ผู้จัดการฝ่ายผลิต และคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปมาตรการด้านความปลอดภัยและมาตรการในการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับการใช้ประโยชน์วัสดุกัมมันตรังสีในการประกอบกิจการของบริษัท
         โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี ของ ปส. เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
         “การใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสี นอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดแล้ว ยังต้องคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย หรือ Safety Culture ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญของสถานประกอบการทางรังสี”
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3104 และ 3107
oap01 1 resize  oap01 6 resize
oap01 4 resize oap01 9 resize oap01 5 resize

oap01 2 resize oap01 8 resize

 
         เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search