ปส. จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 (ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์)

        ในวันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 (ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์) ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. และผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

oap070265 6 resize oap070265 4 resize


⚛️ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์) ของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดผลผลิต/โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมถึงตัวชี้วัดเป้าหมายฯ โดยหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในอนาคตของไทย

 oap070265 1 resize

oap070265 7 resize oap070265 10 resize

oap070265 9 resize oap070265 8 resize

oap070265 5 resize oap070265 2 resize oap070265 3 resize

      เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search