ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565

          ในวันนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2565 ) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ
         โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณา ได้แก่ การเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ Technical Cooperation (TC) Project ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 ทางด้านการแพทย์ (เพิ่มเติม) การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ด้านการแพทย์
3 resize IMG 0285 resize

4 resize 6 resize

2 resize 8 resize 7 resize       

         ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search